ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය ජනපතිගේ විෂය යටතට

ඊයේ පැවති කැබිනට් රැස්වීමෙන් පසු තමාට අවස්ථාවේදී ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ හමුවූ බවත්, ක්‍රිකට් අතුරු කමිටුව අහෝසි…