මහ ගසක් කොළඹ කනත්ත අසළින් මහ පාර වසයි

බොරැල්ල කනත්තේ වසර දෙසීයකට වඩා පැරණි දැවැන්ත මාර ගසක් ප්‍රධාන මාර්ගයට කඩා වැටී දේවි බාලිකා පාසල…