කොළඹ ලෝටස් පාරේ එක් මංතීරුවක් වසා දමයි.

වෘත්තීයවේදීන්ගේ විරෝධතාවයක් හේතුවෙන් කොළඹ ලෝටස් මාර්ග අවහිර වී තිබේ. ඒ හේතුවෙන් අදාළ මාර්ගයේ එක් මංතීරුවක් මේ…