අඩු මිලට තෙල් දෙන්න.Shell සමාගම නැවතත් ලංකාවට එයි.

එක්සත් ජනපදයේ Shell PLC සමාගමට අනුබද්ධ RM Parks සමාගම ලබන මාසයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන බෙදා…