බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති යුක්‍ර්‍රේන සංචාරයක,

බ්‍රිතාන්‍ය අගමැති රිෂි සුනක්, යුක්‍රේනයෙ අග නගරය වන කියෙව් වෙත පැමිණ සිටී.ඔහු එහිදී රුසියාවට එරෙහිව යුධවදිනා…