දුප්පතුන්ට බෙදන්න දුන්නු සහල් රැගත් ලොරි 8ක් කොළඹින් ගිහින් මගදි කළ දේ

ලෝක ආහාර වැඩසටහන යටතේ එක්සත් ජනපද නියෝජිත ආයතනය මෙරට දුප්පත් ජනතාවට බෙදාදීමට දුන් සහල් තොගයක් කල්…

ආණ්ඩුව දෙවන වරටත් නොමිලේ සහල් බෙදන කාලය

හඳුනාගත් අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් ලක්ෂ 34 කට දිවයින පුරා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල හරහා නොමිලේ සහල් කිලෝ…