අයි.එම්.එෆ් දෙවැනි සමාලෝචනයේ කාර්ය මණ්ඩල එකඟතාවට එළඹෙයි

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ ණය පහසුකමට අදාළ දෙවැනි සමාලෝචනය පිළිබඳ කාර්ය මණ්ඩලයක එකඟත්වයකට එලඹුන බව මුදල්…