ලාදුරු රෝගය යළිත් හිස ඔසවමින් රෝගීන් 264ක් ගොදුරු කරගනියි

ජාතික ලාදුරු මර්දන ව්‍යාපාරය සහ ඒඩීටී ආයතනය එක්ව ලාදුරු රෝගය සම්බන්ධව නිවැරදි තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය හරහා…