යළි හිස ඔසවන ඩෙංගු මාරයා

මෙම වසරේ ගත වූ මාස කිහිපය ඇතුළත දිවයින පුරා වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 21380ක් දක්වා…