එකඟතා කඩවෙයි – ලිට්‍රෝ කලින් ම ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න ලෑස්තියි

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම එළඹෙන 2025 වසර දක්වා කල් දැමිය යුතු බව තීරණය වී තිබුණත්,…