මුහුදුබඩ දුම්රිය ගමනාගමනය යථා තත්ත්වයට

අද (14) පෙරවරුවේ, කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානය ආසන්නයේ දුම්රියක් පීලි පැනීම නිසා, අත්හිටුවා තිබූ මුහුදුබඩ මාර්ගයේ…