අ.පො.ස උසස් පෙළ ප්‍රතිපල දැන් නිකුත් වුණා

2023 වසරට අදාළව මේ වසරේදී පැවැත්වුණු අ.පො.ස. උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල මේ වනවිට නිකුත් කර තිබෙනවා.…

රතුපස්වල නඩුවේ චූදිතයන් නිදොස් කොට නිදහස්

2013 වසරේ පිරිසිදු පානීය ජලය ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කළ ගම්පහ – රතුපස්වල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු වෙඩි…