අනවසර සරණාගතයින් රැගත් යාත්‍රාවක් ගිලී 60ක් මරුට

ලිබියාවේ සිට යුරෝපය බලා යාත්‍රා කරමින් සිටි අනවසර සරණාගතයින් රැගත් යාත්‍රාවක් මධ්‍යධරණී මුහුදේ දී ගිලී යෑමෙන්…