සිලෝන් ටී වනසන කසළ තේ තොගයක් තලවකලේ වත්තක

තලවකැලේ පොලිස් වසමට අයත් සෙන් ක්ලෙයාර් වතුයායේ ස්ටිලින් කොටසේ සහකාර වතු අධිකාරිවරයාගේ නිල නිවස අසල වතු…