සපුගස්කන්ද ඛනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් ගලවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

ශ්‍රී ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් වෙන්ව සපුගස්කන්ද ඉන්ධන පිරිපහදුව රාජ්‍ය ව්‍යවසායක් ලෙස ස්ථාපිත කිරීම සඳහා…