උසස් පෙළ නැවත සමීක්ෂණ අයැදුම්පත් කැඳවයි -වැඩි විස්තර මෙන්න

පසුගියදා නිකුත් කළ 2023 (2024) අපොස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීම අදින්…

ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය ගැන විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් නිවේදනයක්

සුළු වේලාවකට පෙර නිකුත් වුණු 2023 වසරේ අ.පො.ස උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා විභාග…