සංචාරය කිරීමට වඩාත් සුදුසු ගමනාන්ත තුන අතරට ශ්‍රී ලංකාවත්

සංචාරය කිරීම සඳහා ලොව හොඳම රටවල් තුන අතරට ශ්‍රී ලංකාව තේරී පත්ව ඇති බව වාර්තා වනවා.…

භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රියක් තැබූ වාර්තාව

මේ වසරේ ජනවාරි සිට අප්‍රේල් දක්වා කාලය තුළ, චීන-යුරෝපා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන දුම්රිය සේවාවේ ගමන් වාර 6,184…