ශිෂ්‍යත්වයේ ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය ගැන දැනුම් දීමක්

2023 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල නැවත පරීක්ෂා කිරීමේ අභියාචනා ඔන්ලයින් ඔස්සේ සිදුකළ හැකි බව විභාග…