රවී රොයිස්ටර් ‘සිය සමුගැනීමේ’ සටහන තබයි – මේ අවසන් මාස කිහිපයයි

පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතාගේ අභාවය එක්ක රවී රොයිස්ටර් ගැන අලුත්ම කතාබහක් ඇතිවුණා. ඒ, පාලිතගේ අවසන් කැමැත්ත අනුව…