රංගෙගේ කතාව විහිළුවක් කරගත් රවී

වැදගත් වන්නේ විහිළු සැපයීම නොව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව ජනතා විශ්වාසය රැකගෙන කටයුතු කිරීම බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කොළඹ…

“අමානුෂිකයි” – හිටපු ඇමති රවී මහ බැංකුවේ ලොකු පඩි ගැන කියයි

රාජ්‍ය අංශයේ වියදම් අවම කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන් රජය විසින් ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් ගෙන ඇති පසුබිමේ මහ බැංකුවේ…