හකීම්ගේ ප්‍රකාශයට මනුෂගේ දැඩි විරෝධය.

විදේශ රැකියා සඳහා ඊශ‍්‍රායලයට යවන ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන්ට එරටදී හමුදා පුහුණුව ලබාදෙමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා…