රතුපස්වල නඩුවේ චූදිතයන් නිදොස් කොට නිදහස්

2013 වසරේ පිරිසිදු පානීය ජලය ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කළ ගම්පහ – රතුපස්වල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු වෙඩි…

රතුපස්වල නඩුවේ තීන්දුව අද

2013 වසරේ පිරිසිදු පානීය ජලය ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කළ ගම්පහ – රතුපස්වල ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයින් 5 දෙනෙකු වෙඩි…

රතුපස්වල තීන්දුව ලබන මස දක්වා කල්යයි

බීමට පිරිසිදු ජලය ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කළ ගම්පහ රතුපස්වල ප්‍රදේශවාසීන්ට වෙඩි තබා, පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු ඝාතනය කර, තවත්…

රතුපස්වල නඩුවේ තීන්දුව අද

බීමට පිරිසිදු ජලය ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කළ ගම්පහ රතුපස්වල ප්‍රදේශවාසීන්ට වෙඩි තබා, පුද්ගලයන් තිදෙනෙකු ඝාතනය කර, තවත්…