අත් පා ගැටගැසූ මළ සිරුරක් රත්ගම කළපුවේ.

රත්ගම කළපුවේ පාවෙමින් තිබු අත් පා ගැට ගසන ලද පුද්ගලයකුගේ මළ සිරුරක් ඊයේ රාත්‍රී සොයා ගත්…