22ට අඩු ස්ත්‍රී දූෂකයන්ගේ දඬුවම් අඩු කරන්න එපා! – මන්ත්‍රීවරියෝ ඉල්ලති

ස්ත්‍රී දූෂණවලට වරදකරුවන් වන වයස අවුරුදු 22ට අඩු පුද්ගලයන්ට ලිහිල් දඬුවම් දීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරිපත් වී ඇති…