”විදුලි බලාගාර ඔක්කොම වහනවා පුළුවන් දෙයක් කරපල්ලා”

වෘත්තිකයන් ඉල්ලන සියලු ඉල්ලීම් රජය විසින් ලබදිය යුතු බවත්, නොඑසේනම් අඛණ්ඩ වැඩ වර්ජනයකට යොමුවන් බවත් ලංකා…