මෙන්ඩිස් සහ රන්දෙණිගලට බදු ගෙවා වැඩ ආරඹයි.

බදු නොගෙවීම නිසා තාවකාලිකව අත්හිටුවා තිබූ W.M. Mendis සමාගමේ සහ රන්දෙණිගල සමාගම් මත් පැන් නිෂ්පපදන කටයුතු…