ඛෙත්තාරාම පිට්ටනිය හැදුවේ කවුද?

ඛෙත්තාරාම පිට්ටනිය හැදුවේ රාජ්‍ය ඉංජිනේරු සංස්ථාව කියලා අතිශෝක්තියෙන් ලියපු කතාවක් වයිරල් වෙනවා. ඒක බොරුවක්. ඛෙත්තාරාමය හැදුවේ…