බදු ලිපිගොනු විවෘත නොකරන අයට 50,000 දඩ ගහනවාද – මුදල් රාජ්‍ය ඇමති උත්තර දෙයි

වයස අවුරුදු 18 ට වැඩි සියලුම පුද්ගලයින් සඳහා බදු ගෙවන්නන්ගේ හැඳුනුම් අංකය (TIN) ලබා ගැනීම අනිවාර්ය…