කෙහෙළියගේ දුව මානව හිමිකම් යයි

රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටින කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතාගේ දියණිය වන චමිත්‍රි රඹුක්වැල්ල මහත්මිය මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක්…