බැසිල් – ප්‍රසන්න ගුවන් යානයේ දී ම රහස් සාකච්ඡාවක්

මාස කිහිපයක් අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට වී සිටි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා…