රුපියල් අට කෝටියක් වංචාකළ බවට රාජාංගනයේ සද්ධාරතන හිමියන්ට චෝදනා

සුරකිමු ලංකා ජාතික ව්‍යාපාරයේ සභාපති පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමියන් විසින් කරන ලද පැමිණිල්ල හා ජනාධිපතිවරයාගේ මවට…