මාස 4කට පසු රාහුල් ගාන්ධි නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට

ඉන්දීය කොංග්‍රස් පක්ෂ නායක රාහුල් ගාන්ධි එරට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කරයි. ඒ, ඔහුගේ…