ලොරියක් ඉන්ධන ගෙනා දුම්රියේ හැපේ – තිදෙනෙක් රෝහලට

රාගම පේරලන්ද දුම්රිය හරස් මාර්ගයකදී ලොරි රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙන් අනතුරක් සිදුව ඇති අතර තුවාල ලැබූ ලොරි…