ගාසා තීරයේ සිටින බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන්ට දැනුම් දීමක්

ගාසා තීරයේ සිටින බ්‍රිතාන්‍ය වැසියන්ට ඊජිප්තුවට ඇතුළු වන ඇතුළුවන රෆා දේශසීමාව විවෘත කළහොත් පැමිණීමට සූදානමින් සිටින…