උෂ්ණය නිසා අඹු සැමි ආරවුල් වැඩි වෙයි

පවුල් ආරවුල් හේතුවෙන්, කොළඹ ජාතික රෝහලට පමණක් දෛනිකව කාන්තාවන් සහ පිරිමි පුද්ගලයන් තිහත් පනහත් අතර සංඛ්‍යාවක්…