ගිය වසරේ ආනයනික ඖෂධ 686ක් ම තත්ත්ව පරික්ෂාවට ලක් කර නැහැ

ඉකුත් වසරේ (2023) ආනයනික ඖෂධ වර්ග 731කින් 686ක් ම තත්ත්ව පරීක්ෂාවකින් තොරව භාවිතයට ගෙන තිබෙන බව…

චීන – ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිතියට අවබෝධතාවක්

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය සහ චීනයේ ප්‍රමිතිකරණ පරිපාලනය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව…