විදුලි ගාස්තු විතරක් නොවේ ජල ගාස්තුවත් අඩු කළ යුතුයි.

දින කිහිපයකට පෙර සිදුකළ විදුලි ගාස්තු සංශෝධනය වත්මන් රජය හෝ දේශපාලන බලධාරීන් විසින් නොවනා බවත් එය…