ඉන්දියාව ගැන කියද්දී ‘ලංකාවේ පොලීසියට’ කිති කැවෙන්නේ ඇයි

ඉන්දියානු මැදිහත්වීම් ගැන කියද්දී ලංකාවේ පොලීසියට කිති කැවෙන්නේ ඇයිද යන්න පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ අධ්‍යාපන ලේකම් පුබුදු…