කැවිලි මේසයේ වියදම දෙගුණයකටත් වඩා වැඩිවෙලා

සිංහල හා දෙමළ අලුත් අවුරුද්දේ අනිවාර්ය සාම්ප්‍රදායික අංගයක් වන අලුත් අවුරුදු කැවිලි මේසය පිළියෙළ කිරීමේ වියදම…