සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය මහජන සහය ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාව තුල සිටින ව්‍යාජ වෛද්‍යවරුන් සහ පවතින ව්‍යාජ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන පිළිබඳව කඩිනම් විමර්ශනයක් සිදුකිරීමට සෞඛ්‍ය…