මඩකළපුවේදී දුම්රියක් නතරකර විරෝධය දක්වයි.

කොළඹ සිට මඩකලපුව දක්වා ධාවනය වූ දුම්රියක් මඩකලපුව ස්විස්ගම ප්‍රදේශයේදී නතර කළ විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් දැක්වූ විරෝධතාය…