සෙනෙට් මණ්ඩලයක් ගැන යෝජනාවක්

සෙනෙට් මණ්ඩල ක්‍රමයක් නැවත ස්ථාපිත කිරීම පිළිබඳ යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇතැයි අධිකරණ, බන්ධනාගර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම…