පොලිස් ඇමතිගේ කථාවක් යූ ටියුබ් දැමූ ප්‍රියත් නිකේෂල අත් අඩංගුවට.

සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයෙකු වන ප්‍රියත් නිකේෂල අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව වාර්තාවෙයි. මහජන…