බේබද්දෙක් මගීන් සමග බස් රථයක් පැහැර ගනී

පෞද්ගලික මගී බස් රථයක ගමන් කළ රියැදුරා සහ කොන්දොස්තරවරයා ඇතුළු මගීන් පිරිසක් ආහාර ගැනීම සඳහා ගලේවෙල…