පාතාල සාමාජිකයෙක් බූස්ස අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ CCTV කැමරා 23ක් කුඩුකරයි

බූස්ස අධි ආරක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ රැඳවියෙකු එහි සවිකර තිබූ CCTV කැමරා 23ක් විනාශ කර ඇතිබව වාර්තාවේ .…