කේට් කුමරියටත් පිළිකාවක්

තමා පිළිකා රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළෙන බව වේල්සයේ කුමරිය වන කේට් මිඩ්ල්ටන් ඊයේ (22) වීඩියෝ පටයක් මගින්…