බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය ශ්‍රී ලංකන් යානයකින් ශ්‍රි ලංකාවට

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බ්‍රිතාන්‍යයේ ඈන් කුමරිය සිය චාරිකාව සඳහා ශ්‍රීලංකන් එයාර් ගුවන් යානයකට…