ජනාධිපතිවරණයට සල්ලි තියෙනවා

ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ හා ජනාධිපතිවරණ පනතේ දක්වා ඇති නිශ්චිත කාලවකවානු අනුව මෙවර ජනාධිපතිවරණය පැවැත්වීම හා දින නියම…