ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල උණුසුම් තත්ත්වයක්

“අල්ලස් දූෂණයට නාස්තියට එරෙහි පුරවැසි බලය සංවිධානය” විසින් අද (15) උදෑසන ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක්…