රටේ ආර්ථික අභියෝග නිසා වැටුප අත්හැරී ජනපති

පාකිස්ථාන ජනාධිපති අසීෆ් අලි සර්දාරි සිය වැටුප අත්හැරීමට තීරණය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා.…